TangIn Projekts
vizuālā programmēšanas valoda

Pamatojums

Saskaņā ar EK digitālo vienoto tirgu, ES līdz 2020. gadam būs līdz pat 825 000 IKT brīvām darbavietām, kuras būs grūti aizpildīt kvalificēta darbaspēka trūkuma dēļ. Ir nepieciešamas arī pamata kodēšanas prasmes, jo vairāk nekā 90% no mūsdienu profesionālajām profesijām prasa digitālās kompetences, tostarp programmēšanu. Pirms dažiem gadiem, 58% ES darba devēju paziņoja, ka IKT mācību programmām vajadzētu būt daudz spēcīgākām jau sākumskolu/pamatskolu līmenī, lai nodrošinātu to, ka nākotnē tiks izplidītas IKT prasmju vajadzības (Kolding et al., 2009). Papildus tam sievietes ir nepietiekami pārstāvētas STEM saistītās profesijās (Burchell et al., 2014. gads – sievietes veido tikai 24% zinātņu un inženierzinātņu profesionāļu).

Tāpēc, pat ja ne no katra tiek sagaidīts, ka viņš kļūs par inženieri, vai programmētāju, spēja saprast un izprast šos strauji attīstošos informācijas laikmeta rīkus un valodas ir būtiska cilvēka pašnoteikšanās spējai nākotnes sabiedrībā. Digitālo rīku un programmēšanas prasmju / koncepciju, kā arī kritiskās domāšanas prasmes jāuzskata par “universālu valodu”, jo tā būs daļa no XXI gadsimta lasītprasmes prasmēm.

TangIn projekts ir stingri pārliecināts, ka izglītība ir atbildīgu pilsoņu un iekļaujošas un plaukstošas ​​sabiedrības stūrakmens. Ja mēs sagaidām, ka bērniem būs vienādas iespējas un viņi izmantos savu potenciālu nākotnes sabiedrībā, skolas mācību programmām vairāk jāpievēršas šīm nākotnes (pašreizējām) problēmām un savlaicīgai to risināšanai.

Importance of digital competences

Professional digital occupations scenario 90 %
825.000 ICT job vacancies by 2020 60 %

Kas ir Taustāmā programmēšana

Taustāmā programmēšana ir valoda, līdzīga tekstuālajām vai vizuālajām programmēšanas valodām, bet tā vietā lai lietotu vārdus/attēlus uz datora ekrāna, tā pielieto fiziskus objektus dažādu programmēšanas elementu, komandu un plūsmas-kontroles struktūru apzīmēšanai.

Taustāmā programmēšana izmanto taustāmus objektus, lai mācītu bērniem programmēšanas konceptus:

Programmēšana tiek virzīta uz darbību, kas ir pieejama mazu bērnu rokām un prātiem

Programmēšanas koncepciju ieviešana, kognitīvās un telpiskās attīstības veicināšana

Grupas darba veicināšana, lai sasniegtu kopīgu mērķi, stiprinātu komandas darbu un komunikācijas prasmes neatkarīgi no dzimuma, sociālā stāvokļa utt.

Mērķi

TangIn mērķis ir radīt un piegādāt izglītības resursus un materiālu kopumu, lai veicinātu un atbalstītu efektīvu taustāmās programmēšanas rīku un koncepciju pielietojumu, ko skolotāji efektīvi izmanto ikdienas nodarbībās (sākumskolas skolās), mācot STEM balstītus priekšmetus.

Šie resursi ļaus skolotājiem iepazīstināt jaunos skolēnus ar taustāmās programmēšanas koncepcijām un STEM balstītiem priekšmetiem jautrā, aizraujošā, pedagoģiskā un iekļaujošā veidā.

Šie resursi ļaus skolotājiem, pat tiem, kam nav priekšstatu par IKT un digitālo instrumentu izmantošanu, veicināt un mācīt taustāmās programmēšanas koncepcijas, izmantojot fiziskas saskarnes (kas var būt ļoti vienkāršs robots).

Tika noteikti sekojoši mērķi:

Veidot starpnacionālu sadarbības kultūru

starp skolu kopienām, daloties ar rezultātiem un atgriezenisko saikni starp partneriem projekta īstenošanas laikā, un tas turpināsies pēc projekta beigām

Nodrošināt pielāgotas vadlīnijas un resursus, lai pārveidotu skolu izglītību

sākumskolu līmenī, lai izmantotu novatoriskas mācību metodes, materiālu programmu izstrādi, skolēnu STEM balstītu prasmju uzlabošanu un iekļaujošāku mācību telpu popularizēšanu

optimizēt resursus, lai maksimāli palielinātu individuālo mācīšanos un komandas darbu

,iesaistot pavisam 32 skolotājus un 750 skolēnus eksperimenta posmā, kas darbosies kā vēstnieki

Izpētīt Taustāmās programmēšanas materiālu, koncepciju un resursu

izmantošanu citās ar STEM nesaistītās nodarbībās.

Mērķa grupas

TIEŠĀ MĒRĶA GRUPA (PRIMĀRĀ MĒRĶA GRUPA)
Sākumskolu skolotāji
Skolu vadītāji
Sākumskolu skolēni
Izglītības jomas pētnieki un izpētes institūcijas
Izglītības jomas eksperti
NETIEŠĀ MĒRĶA GRUPA (SEKUNDĀRĀ MĒRĶA GRUPA)
Pilsētu pašvaldības, Reģionālās un lokālās iestādes
Skolotāju asociācijas un apvienības
Skolotāju apmācību nodrošinātāji
Augstākās izglītības nodrošinātāji
Politikas veidotāji
Partneri un kontakti
Kas mēs esam? – Iepazīstiet konsorcija dalībniekus
Partnerība sastāv no septiņi organizācijām no četrām ES valstīm, kas pārstāv dažādas organizācijas un institūcijas. Projekta uzdevumi un pienākumi ir sadalīti, atspoguļojot organizatorisko kompetenci un kompetenci katram partnerim, nodrošinot, ka projekta produkti tiek nodrošināti viņu valsts valodā un veicinot rezultātu nacionālo integrāciju.

TangIn Logo Partners Carreira & Alegre

Carreira & Alegre, ir stārtaps, kurš ir apņēmies pievienot vērtību izglītības nozarei, veicinot iekļaušanu un inovāciju, izmantojot taustāmās programmēšanas rīkus, kas galvenokārt attiecas uz bērniem vecumā no 6 līdz 12 gadiem. Kā projekta koordinators tā būs atbildīga par projekta vispārējo koordināciju un galveno projekta rezultātu izstrādi.

info(a)migobot.com

TangIn Logo Partners Agrupamento de Escolas da Murtosa

Agrupamento de Escolas da Murtosa (PT), ir mācību iestāžu kopums, kas sastāv no skolām no bērnudārza vecuma līdz 12. klasei, kopā 1280 skolēni un 190 darbinieki. Apvienības mērķis ir paplašināt un uzlabot programmēšanas un STEM priekšmetu mācīšanu (un izglītības resursus) visiem skolas līmeņiem no 1. līdz 6. klasei.

arcencio(a)gmail.com

TangIn Logo Partners Valmieras

Valmieras Pārgaujas (LV) ir daudzkultūru izglītības sākumskola, kurā mācās vairāk nekā 10 minoritātes – krievi, ukraiņi, baltkrievi, rumāņi, lietuvieši, igauņi utt. (Kopā 22% no kopējā skolēnu skaita). Tajā ir 600 skolēnu no 1. līdz 6. klasei, 47 skolotāji un 21 personāla loceklis, un tās mērķis ir paaugstināt skolotāju IKT prasmes un ieviest programmēšanas koncepcijas STEM balstītajās mācību programmās, vienlaikus sekmējot minoritāšu iekļaušanu.

viktors.litaunieks(a)@valmiera.edu.lv

TangIn Logo Partners Colegio Santa Elenea

Colegio Santa Elena (SP): ir privāta skola, kurā ir aptuveni 600 skolēni sākumskolas līmenī, 33 skolotāji un 6 administratīvie darbinieki. Skola veido spēcīgu multikulturālu un daudzveidīgu atmosfēru (šobrīd klasēs ir 14 dažādas tautības), un tās mērķis ir attīstīt skolotāju tālākizglītības prasmes, iekļaut novatoriskas mācību metodes un izglītības resursus ikdienas nodarbībās, stimulēt digitālās kompetences, interesi STEM priekšmetos un veicināt skolēnu iekļaušanu.
carlos.martin(a)colegiosantaelena.es

TangIn Logo Partners Know and Can Association

Know and Can Association (BG) ir nevalstiska organizācija, kas strādā neformālā un informālā izglītības un apmācības jomā, koncentrējoties uz specializētu programmu izstrādi bērnu, jauniešu un pieaugušo sociālo un civilo prasmju attīstīšanai, izmantojot modernas metodes un tehnoloģijas neformālās izglītības attīstībai un skolotāju un pedagogu prasmju veicināšanai attiecībā uz novatoriskām mācīšanas metodēm.

Rumy6(a)abv.bg

TangIn Logo Partners Universidade de Averiro

Universidade de Aveiro (PT) ir viena no visaktīvākajām un atzītajām iestādēm, kas skolotājiem piedāvā apmācību IKT / digitālo prasmju attīstīšanai. Viņi interesējas ne tikai par izglītības resursu attīstību, ko nākotnē var izmantot skolotāju sagatavošanai, bet arī uz to, ka daļa no projekta veiksmīgas realizācijas balstīsies uz tā potenciālu, lai veicinātu sociālo iekļaušanu klasē.

icabrita(a)ua.pt

TangIn Logo Partners INOVA+

INOVA+ (PT). ir Portugāles vadošā kompānija inovāciju, izglītības un apmācības, kā arī pētniecības un tehnoloģiju attīstības starptautisko projektu popularizēšanā un vadīšanā. INOVA + vadīs popularizēšanas un izplatīšanas pasākumus valsts un starptautiskā līmenī, kā arī izstrādās vadlīnijas politikas veidotājiem.

pedro.costa(a)inova.business
VAI ESI IEINTERESĒTS IZGLĪTĪBAS NĀKOTNES UZLABOŠANĀ?
TANGIN PIEDĀVĀ PLAŠU IESPĒJU KLĀSTU JŪSU INSTITŪCIJAI.