Дейности и резултати
Дейностите по проекта са предназначени да дадат възможност на екипа на консорциума да постигнат желаните цели и резултати. Предвижда се тези дейности да включват в различни моменти учители от начални училища, директори на училища и ученици, както и изследователи и изследователски институти от сферата на образованието и експерти в тази област.
ключови дейности
които ще се изпълняват през 2-годишния период на проекта включват:
Офисно изследване, преглед на литература и работа на място
за идентифициране на базирани на STEM предмети, подходящи за преподаване, използвайки осезаеми концепции и инструменти за програмиране.
Събитие за обучение
Обучение, за учителите членовете на консорциума от училища.
Съвместно разработване на ресурсите на проекта
(инструментариум за ресурси и дейности) с участието на целевите групи и крайните потребители (учители и ученици).
Тестване на резултатите в реални сценарии
рамките на четири училища, включващи различни класове на различни нива в началното училище.
Разработване на учебен пакет за учителите
Разработване на програма за обучение на учителите за придобиване на необходимите умения за използване на ресурсите.
Организиране на едно събитие за разпространение
Организиране на събитие за популяризиране на резултатите от проекта във всяка от участващите страни, да се покажат разработените продукти и да се информират участниците за резултатите от тестовите сесии;
Дейности по проекта
Очакват се следните резултати:
Интелектуален продукт (ИП)1 - Използване на програмни концепции
за стимулиране на изучаването на STEM предмети в началното училище – подробен доклад, който дава насоки на училищата и изследователите за това как могат да се използват осезаеми програмни ресурси и концепции в класните стаи с малки ученици, за да се стимулира тяхната мотивация за STEM – и да насърчават приобщаването на учениците.
ИП2-TangIn инструментариум на ресурсите
инструментариум за учители и училищни директори, съставен от набор от дейности, които могат да бъдат прилагани в ежедневните учебни занятия и учебно ръководство за учители, подпомагащо ги в осъществяването на тези дейности и за оценка на тяхното въздействие върху ученето и мотивацията на учениците. Наборът от инструменти ще включва специфични дейности или уроци, обхващащи различни предмети, свързани с STEM, на всички нива на началното образование.
ИП3-TangIn обучителен пакет за учители
подробен пакет, който да обучи учителите как да използват разработените ресурси, предимно инструментариума с образователните дейности и ръководството за учителите, както и как те могат да развиват нови дейности или уроци по други теми.
Освен това ще се проведат допълнителни събития за популяризиране, включващи:
европейски обучителен курс за учители, който дава възможност да се обучават учители от училищата участниците за това как да използват осезаемото програмиране и инструментариума на TangIn, докато преподават предмети, базирани на STEM:
дейности на място за обучение на колеги, при които обучените учители ще обучават други колеги и ще ги ангажират в пилотното представяне на ресурсите
местни пилотни проекти в рамките на 4-те участващи училища
4 събития за популяризиране, с участието на училищата от консорциума, насочени към други училища и учители, както и административен персонал отговорен за политиката на училищата
ИНТЕРЕСУВАТЕ ЛИ СЕ ОТ ПОДОБРЯВАНЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪДЕЩЕ?
TANGIN ПРЕДЛАГА ШИРОКА ГАМА ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВАШАТА ИНСТИТУЦИЯ.