Проект TangIn
визуален език за програмиране

Обосновка

Според Единния Дигитален Пазар на ЕС, на пазара на труда в ЕС ще има до 825 000 свободни работни места в ИКТ до 2020 г., които трудно ще се заемат поради липса на квалифицирани кадри. Основни умения по програмиране ще са необходими, тъй като повече от
90% от професиите ще изискват цифрови умения, включително програмиране. Преди няколко години 58% от работодателите в ЕС заявиха, че учебните програми по ИКТ трябва да бъдат много по-обширни, започващи още в началното и средното образование, с което да подсигурят посрещането на бъдещите нужди (Kolding et al., 2009). Освен това, жените са слабо представени в професиите, базирани на STEM (Burchell et al., 2014 г. – жените са само 24% от научните и инженерните специалисти).

Следователно, дори ако не се очаква всеки да бъде инженер или програмист, способността да се разсъждава и да се разбират инструментите и езикът в тази бързоразвиваща се епоха на информация е от решаващо значение за самоопределянето на индивида в бъдещото общество. Командите на цифровите инструменти и програмните умения / концепции, както и критическите умения за разсъждение трябва да се считат за „универсален език“, тъй като те ще бъдат част от грамотността на ХХІ век.

Проектът TangIn твърдо вярва, че образованието е крайъгълният камък за отговорните общества, както и за приобщаващото и проспериращо общество. Ако очакваме децата да имат равни възможности и да реализират потенциала си в бъдещото общество, учебните програми трябва да се съсредоточат повече върху тези бъдещи (настоящи) предизвикателства и да се справят с тях от рано.

Importance of digital competences

Professional digital occupations scenario 90 %
825.000 ICT job vacancies by 2020 60 %

Какво е осезаемо програмиране?

Осезаемото програмиране е език, подобен на текстовите или визуални езици за програмиране, но вместо да използва думи / картини на екрана на компютъра, той използва физически обекти, за да представляват различни програмни елементи, команди и структури за контрол на потока.

Осезаемото програмиране използва физически обекти, за да преподава концепции за програмиране на деца:

Превръщане на програмирането в дейност, която е достъпна за ръцете и умовете на малките деца

Въвеждане на концепции за програмиране, насърчаване на когнитивното и пространствено развитие

Насърчаване на груповата работа за обща цел, която укрепва екипната работа и комуникационните умения, независимо от всеки пол, социален произход и т.н.

Цели

Проекта TangIn има за цел да създаде и предостави набор от образователни ресурси и материали за насърчаване и подпомагане на ефективното използване на осезаеми инструменти и концепции за програмиране от учителите в ежедневните учебни занимания (в началните училища), докато преподават предмети, базирани на STEM.

Тези ресурси ще дадат възможност на учителите да въвеждат конкретни програмни концепции и теми, базирани на STEM, на малките ученици по забавен, ангажиращ, педагогически и приобщаващ начин.

Тези ресурси ще позволят на учителите, дори и тези, които нямат опит в използването на ИКТ, нито в използването на цифрови инструменти, да популяризират и да преподават конкретни концепции за програмиране с помощта на физически интерфейси (които могат да бъдат много прости роботи).

Бяха създадени следните цели:

Да се изгради култура за транснационално сътрудничество

между училищните общности, като се споделят резултати и има обратна връзка между партньорите по време на реализацията на проекта (оптимизиране на резултатите от обучението между колеги, обратна връзка и итерация), което ще продължи и след края на проекта.

Осигуряване на адаптирани насоки и ресурси за преобразуване на училищното образование

на основно ниво с използването на иновативни методи на преподаване, използване на осезаемо програмиране, подобряване на уменията, базирани на STEM и популяризиране на по-приобщаващи класни стаи

Оптимизирайте ресурсите, за да увеличите индивидуалното учене и работата в екип

като се ангажират общо 32 учители и 750 ученици във фазата на експериментиране, които ще действат като посланици на проекта

Да изследваме използването на конкретни концепции и ресурси

за програмиране в други предмети освен STEM

Целеви групи

ПРЕКИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ (ПЪРВИЧНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ)
Начални учители
Училищни директори
Начални ученици
Изследователи и изследователски интитуции от сферата на образованието
Експерти в образованието
НЕПРЕКИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ (ВТОРИЧНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ)
Общини, регионални и местни власти
Асоциации и профсъюзи на учители
Центрове за продължаващо обучение на учители
Институции за висше образование
Създатели на политики
Партньори и контакти
Кои сме ние? – Представяме ви екипа на консорциума
Партньорството се състои от седем организации от четири страни от ЕС, представляващи различни организации и институции. Задачите и отговорностите на проекта са разделени, отразяващи организационните компетенции и експертни познания на всеки партньор, като се гарантира, че продуктовите продукти ще бъдат предоставени на техния национален език и ще гарантират насърчаването на националната интеграция на резултатите.

TangIn Logo Partners Carreira & Alegre

Carreira & Alegre (Португалия) е инициатива, ангажирана да добави стойност към образователния сектор, като насърчи приобщаването и иновациите чрез осезаеми инструменти за програмиране, насочени главно към деца на възраст 6-12 години. Като координатор на проекта, той ще отговаря за цялостната координация на проекта и разработването на ключовите резултати от проекта.

info(a)migobot.com

TangIn Logo Partners Agrupamento de Escolas da Murtosa

Agrupamento de Escolas da Murtosa (Португалия) е консорциум, съставен от образователни институции от детска градина до 12 клас, с общо 1280 ученици и 190 служители. Консорциумът има амбицията да разшири и подобри програмирането и обучението по STEM предмети (и образователните ресурси) във всички нива от 1 до 6 клас.

arcencio(a)gmail.com

TangIn Logo Partners Valmieras

Valmieras Pārgaujas (Латвия) е основно училище с мултикултурна среда, представени са повече от 10 малцинства – руснаци, украинци, беларуси, румънци, литовци, естонци и т.н. (общо 22% от всички ученци). Обучава се 600 ученици от 1 до 6 клас, има 47 учители и 21 служители и има за цел да повиши уменията на учителите по ИКТ и да въведе концепции за програмиране в учебните програми, базирани на STEM, като същевременно насърчава приобщаването на малцинствата.

viktors.litaunieks(a)@valmiera.edu.lv

TangIn Logo Partners Colegio Santa Elenea

Colegio Santa Elena (Испания) е частно училище, включващо около 600 ученици в началното училище, 33 учители и 6 административни служители. Училището създава силна мултикултурна и разнообразна атмосфера (понастоящем в класните стаи има ученици от 14 различни националности) и има за цел да развие допълнителни умения на учителите, да включи иновативни методи на преподаване и образователни ресурси в ежедневни часове, да стимулира дигиталните компетенции, по STEM предмети и да насърчи по-добри възможности за приобщаване на учениците.
carlos.martin(a)colegiosantaelena.es

TangIn Logo Partners Know and Can Association

Know and Can Association (България) е неправителствена организация, работеща в сферата на неформалното и информалното образование и обучение, съсредоточена върху разработването на специализирани програми за развитие на социални и граждански умения за деца, младежи и възрастни, технологии за развитие на неформалното образование и насърчаване на уменията на учителите и педагозите за иновативни подходи на преподаване.

Rumy6(a)abv.bg

TangIn Logo Partners Universidade de Averiro

Universidade de Aveiro (PT) е една от най-активните и признати институции, предоставящи обучение на учители за развиване на ИКТ/Цифрови умения. Те са заинтересовани не само от развитието на образователни ресурси, които могат да се използват за обучение на учители в бъдеще, но и от факта, че част от успеха на проекта ще създаде потенциал за насърчаване на социалното приобщаване в класната стая

icabrita(a)ua.pt

TangIn Logo Partners INOVA+

INOVA+ (Португалия) е водеща португалска компания в популяризирането и управлението на международни проекти за иновации, образование и обучение, научни изследвания и технологично развитие. INOVA + ще ръководи дейностите за популяризиране и разпространение на национално и международно равнище, както и разработването на насоки за политики.

pedro.costa(a)inova.business
Интересувате ли се от подобряването на образованието в бъдеще?
Tangin предлага широка гама от възможности за вашата институция.